Сэргээн засах үйлчилгээ

СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: УЛАМЖЛАЛТ АРГААР БОЛОН ОРЧИН ҮЕИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР

Сэргээн засах үйлчилгээ нь хүний алдагдсан эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөж аж төрөх чадварыг сэргээж, нийгмийн болон хувийн амьдралд нь идэвхтэй оролцох боломж нөхцлийг нь бүрдүүлэхэд нийгэм анагаах ухаан, хөдөлмөр сургалт сэтгэл зүйн цогц үйлчилгээ

 

Бүрдүүлэх материал

- Өргөдөл /маягтын дагуу/

- Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт

- Сэргээн засах үйлчилгээ шаардлагатайг тодорхойлсон эмчийн буюу эмнэлэгийн байгууллагын бүтэц