Гадаадаас ажиллах хүч авах шат дараалал

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР /ХХҮЕГ/-ААС

ҮЗҮҮҮЛЭХ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

1. Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл -УРИЛГА

2. Хөдөлмөр эрхлэх ЗӨВШӨӨРӨЛ (ХЭЗ)

3. Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэх -ҮНЭМЛЭХ

4. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах - СУНГАЛТ

5. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг дуусгавар болгох - ХАСАЛТ

6. Ажлын байрны төлбөрийн буцаалт хийх (АБТБ)

7. Монгол Улсад хөдөлмөр эрхэлж буй болон эрхэлж байсан эсэх талаарх ЛАВЛАГАА, ТОДОРХОЙЛОЛТ гаргах

                           

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН УРИХАД ХААНА ХАНДАХ ВЭ?

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний газар (АХШХГ)-т хандана.

Байршил: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2-р давхарт 206 тоот өрөө

Утас: 70137003

- Аж ахуйн нэгж байгууллага (ААНБ) нь өөрийн албан ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт материалыг жагсаалтын дагуу бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж, АХШХГ-ын мэргэжилтэнд хянуулна.

 

БАРИМТ МАТЕРИАЛАА ӨГСНИЙ ДАРАА ЯАХ ВЭ?

АХШХГ-ын холбогдох мэргэжилтэн баримт, материалыг хянан шалгахдаа холбогдох хууль, ЗГТ-оор заагдсан гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний квотоос чөлөөлсөн тогтоол, ХНХ-ын сайд болон ХХҮЕГ-ын даргын баталсан тушаал, чиглэл,  олон улсын гэрээ, конвенц, холбогдох бусад шийдвэрт нийцэж буй эсэх талаар дүгнэлт хийж, материалын бүрдэл дутуу эсэхийг хянан шалгана. Хэрэв дээрх хяналт, шалгалтаар зөрчил илэрвэл материалыг хүлээн авахгүйгээр тухайн ААНБ-д нь буцаах эрхтэй.

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчилгээг доорх хугацаанд хянан шалгаж хариу өгнө.

- Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл ажлын 10 хоногт;

-Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл болон ХЭЗ-ийн сунгалтыг ажлын 3-5 хоногт ;

-Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг цуцлах буюу хасалт, мөн лавлагаа тодорхойлолтыг ажлын 1 хоногт шийдвэрлэнэ.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭНД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ

ЗӨВШӨӨРӨЛ (ХЭЗ)-ӨӨ СУНГУУЛАХ ШААРДЛАГА ГАРВАЛ ХААНА, ХЭНД ХАНДАХ ВЭ?

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр эрхлэх хугацааг сунгахдаа ХХҮЕГ-т ХЭЗ-ийн сунгалт хийлгэх тухай баримт бүрдүүлэн холбогдох мэргэжилтэнд хандаж хянуулна.

 

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ МОНГОЛ УЛСАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ХУГАЦАА ДУУСЧ МОНГОЛ УЛСААС ГАРАХ БОЛ:

Тухайн гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан (хүндэтгэх үзэх шалтгааны улмаас хугацаанаасаа өмнө Монгол Улсаас гарч явах болсон) тохиолдолд Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гдаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль (АХГГГАХМАТХ)-ийн 10.2-т зааснаар эх оронд нь буцаах арга хэмжээ авах үүрэгтэй бөгөөд үүний дагуу тус Ерөнхий газрын АХШХГ-т ирж ХЭЗ-ийн хасалт хийх шаардлагатай. Уг хуулийн заалтыг хэрэгжүүлээгүй албан тушаалтныг мөн хуулийн 12.1.4-т зааснаар 50 000-100 000 төгрөг, ААНБ-ыг 500 000-1 000 000 төгрөгөөр төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна.

 1. Байгууллага нь хөдөлмөр эрхлүүлж буй гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний Хөдөлмөрийн гэрээнд заасан хугацаа дууссан, эсхүл хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хугацаанаасаа өмнө нутаг буцах болсон, хөдөлмөрийн маргаанаас үүдэн Хөдөлмөрийн гэрээгээ цуцалсан зэрэг асуудлаа дэлгэрэнгүй дурдсан албан бичиг;
 2. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (12 000 төгрөг/1хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс)
 3. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 4. А4 хэмжээстэй цаасны нүүрэн дээр гадаадын иргэний паспорт болон  “HG” ангиллын визийн дардастай хуудасны хамт хуулбарлаж, ард талд нь ХХҮЕГ-аас олгосон “Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэх” болон ГИХГ-аас олгосон "Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх”-ний сунгалттай хуулбарыг тус тус зайлшгүй хавсаргасан байна;
 5. Шаардлагатай бол бусад материал

 

МОНГОЛ УЛСАД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ХУГАЦААНААСАА ӨМНӨ НУТАГ БУЦСАН

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ УРЬДЧИЛАН ТӨЛСӨН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРИЙГ БУЦААН АВЧ БОЛОХ УУ?

Танай байгууллагад хөдөлмөр эрхэлж байсан гадаадын иргэн тодорхой шалтгааны улмаас хугацаанаасаа өмнө буцвал тус байгууллагаас ХЭЗ-ийн хасалт хийлгэх ёстой бөгөөд зөвхөн уг тохиолдолд урьдчилан төлсөн ажлын байрны төлбөрийн үлдэгдлийг буцаан авч болно.  Ажлын байрны төлбөрийн буцаалт авахад дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Байгууллага нь ажлын байрны төлбөрийн буцаалт авах болсон тухай шалтгаан нөхцөл, хөдөлмөр эрхлүүлж байсан гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн ямар цаг хугацаанд ажилласан, хэзээ нутаг буцсан, ажлын байрны төлбөрийн илүү төлөлтийн тооцоо зэргийг дэлгэрэнгүй дурдсан албан бичиг;
 2. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (12 000 төгрөг/1хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс)
 3. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 4. ГИХГ-аас тухайн гадаадын иргэний улсын хилээр гарсан буюу хасалт хийлгэсэн тодорхойлолт;
 5. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан (ХЭДС)-д тухайн байгууллагаас төлсөн ажлын байрны төлбөрийн төлсөн баримтын хуулбар;
 6. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан гадаадын иргэний паспортын хуулбар;
 7. Байгууллагаас АБТБ хүссэн нэхэмжлэх (Тавигдах шаардлага: ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд бичигдсэн данс байх);

 

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ МААНЬ ГАДААДЫН ИРГЭД АЖИЛЛУУЛСАН ТУХАЙ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ХҮСЭЖ БАЙГАА ТУЛ ХХҮЕГ НЬ ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОН ЛАВЛАГААГ ГАРГАЖ ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ ЮУ?

- ААНБ-аас гадаадын иргэний талаарх тодорхойлолтыг авч болно. Үйлчилгээний хураамж төлөхөөс гадна, тодорхойлолт, тайлбар хүсэх тухай, лавлагааг авах үндэслэлээ сайн тусгаж хүсэлтээ албан бичгээр хандана.  Хариуг ажлын 1 хоногт гаргана.

Та дээрх үйлчилгээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

Утас: 70137003

Вэб хуудас: http://www.hudulmur-halamj.gov.mn болон үйлчилгээний танхимд байрлуулсан самбар, тараах материалуудаас асууж, мэдэх боломжтой.

Түүнчлэн ХХҮЕГ-ын АХШХГ-ийн мэргэжилтнүүдээс мөн зөвлөгөө авч болно. Хэрэв иргэн Та дээрх зөвлөмж, дарааллын дагуу баримт материалаа бүрэн авч ирсэн бол бид Танд чирэгдэлгүй шуурхай үйлчлэх болно.

 

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЭРХИЙН АКТ

- Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай хууль /2001.4.12/;

- Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль /2010.07.08/;

- Хөдөлмөрийн тухай хууль /1999.05.14/;

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль /2011.06.17/;

- Монгол Улсын Засгийн газрын “Гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай” тогтоолууд;

- Хөдөлмөр, Нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны тогтоолууд ;

- “Ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журам” Монгол Улсын Засгийн газрын 2015. 02.02 -ны өдрийн 41 дүгээр тогтоол;

- “БНАСАУ-аас Монгол Улсад ажиллах хүч авах асуудлаар Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам, БНАСАУ-ын Гадаад Худалдааны яамтай хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын Санамж бичиг” /2014.4.2/;

- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын “Гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэнд зөвшөөрөл олгох тухай” тушаал, шийдвэрүүд;

- ХХҮЕГ, ГИХГ-ын даргын 2017.05.30-ны өдрийн №А/140/261 тоот “Хамтран ажиллах журам батлах тухай” хамтарсан тушаал