Урилга

 1. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн зайлшгүй ажиллуулах шаардлага, гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээний хэмжээ, хугацаа, үйлдвэрлэлийн онцлог, байршил, гадаадын  иргэний мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар дэлгэрэнгүй тодорхойлсон албан бичиг;
 2. Тухайн байгууллагаас иргэнийг итгэмжлэн олгосон албан тоот, ажлын газрын үнэмлэх;
 3. Төлбөрийн баримт /үйлчилгээний хураамж тушаасан орлогын баримт 25,000 төгрөг 1 хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс/;
 4. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалтын сертификат;
 5. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар;
 6. Засгийн газрын тогтоолоор эсхүл ХНХ-ын сайдын тушаалаар квотоос чөлөөлөгдсөн ААНБ бол ЗГТогтоол, ХНХ-ын сайдын тушаалын хуулбар; /шаардлагатай тохиолдолд бусад баримт бичиг/;
 7. Тухайн байгууллагад хэдэн ажилчидтайг илтгэх нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын НД-7 маягт;
 8. Холбогдох салбарын Яам, агентлагийн тодорхойлолт;
 9. Тухайн ААНБ-ын харьяалагдах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн санал;
 10. Гадаадын хуулийн этгээдтэй ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах талаар байгуулсан гэрээ, орчуулгын хамт /орчуулгын товчооны тэмдэгтэй/;
 11. Гадаадын иргэний гадаад паспортын хуулбар /визийн ангилалтай хэсгийн хамт/;
 12. Гадаадын иргэний мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар, орчуулгын хамт /орчуулгын товчооны тэмдэгтэй/;
 13. Иргэний лавлагааны маягт авч бөглөнө. МАЯГТ -1-ийг энд дарж татаж авна уу. Хэрэв ААНБ 4-өөс дээш гадаадын ажиллах хүч авахаар бол маягт 2-ыг бөглөнө.  МАЯГТ -2-ыг энд дарж татаж авна уу.
 14. Материалын бүрдэл шалгах хуудсыг бөглөнө. МАЯГТ -3-ыг энд дарж татаж авна уу. 
 15. Байгууллагын лавлагаа /маягт авч бөглөнө/ МАЯГТ -4-ийг энд дарж татаж авна уу. 

 

ГАДААД ИРГЭДТЭЙ БАЙГУУЛАХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНД ТУСГАХ ЕРӨНХИЙ НӨХЦЛҮҮД:

- Гадаадын иргэний ажиллах байгууллага, гүйцэтгэх ажил үүрэг

- Гадаадын иргэний ажиллах мэргэжлийн чиглэл, ажлын байрны нэр, хөдөлмөр эрхлэх гадаадын иргэний тоо

- Мэргэжил, боловсролын түвшинг баталсан баримт, бичгийг харилцан зөвшөөрөх нөхцөл

- Гэрээний хугацаа, гэрээ дуусгавар болгох, түүнийг цуцлах нөхцөл

- Цалин хөлсний хэмжээ

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил, амралтын цагийн горим

- Орон сууц, ахуйн хангамжийн асуудал

- Нийгмийн даатгалын асуудал

- Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон үүсэх маргаан болон хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх арга хэлбэрүүд

 

Утас: 70137003

Вэб хуудас: www.hudulmur-halamj.gov.mn