Урилга

Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл буюу УРИЛГА

 

 1. Тухайн байгууллага нь шинжлэх ухаан, боловсрол, үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, шинэ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах, тоног төхөөрөмж угсрах, засварлах, төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулах зайлшгүй шаардлага, гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээний хэмжээ, ажиллуулах хугацаа, үйлдвэрлэлийн онцлог, байршил, гадаадын  иргэний мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар дэлгэрэнгүй тодорхойлсон албан бичиг;
 2. Тухайн байгууллагаас иргэнд итгэмжлэл олгосон албан тоот, ажлын газрын үнэмлэх эсхүл иргэний үнэмлэх;
 3. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (25 000 төгрөг/1 хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс);
 4. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 5. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар;
 6. Засгийн газрын тогтоолоор квотоос чөлөөлөгдсөн бол ЗГТ-ын хуулбар;
 7. Тухайн байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хэдэн ажилтантайг баталгаажуулсан нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын НД-7 болон НД-8 маягт;
 8. Хөдөлмөр эрхлүүлэх эдийн засгийн салбарын Яам, агентлагийн тодорхойлолт;
 9. Тухайн байгууллагын харьяалагдах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн санал;
 10. Гадаадын хуулийн этгээдтэй хөдөлмөр эрхлүүлэх талаар байгуулсан Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний монгол хэл дээрх орчуулгын хамт (орчуулгын товчоогоор баталгаажсан тэмдэгтэй);
 11. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар;
 12. Гадаадын иргэний хөдөлмөр эрхлүүлэх салбарт их, дээд сургууль төгссөнийг илтгэн харуулах мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (орчуулгын товчоогоор баталгаажсан тэмдэгтэй);
 13. Гадаадын иргэний лавлагааны маягтыг бөглөнө. МАЯГТ -1-ийг энд дарж татаж авна уу. Хэрэв тухайн байгууллага нь 3 болон түүнээс дээш гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулахаар бол МАЯГТ -2-ыг энд дарж татаж авч бөглөнө үү.
 14. Зөвхөн тухайн байгууллагын итгэмжлэгдсэн этгээд материалын бүрдэл шалгах хуудсыг бөглөж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  МАЯГТ -3-ыг энд дарж татаж авна уу. 
 15. Байгууллагын лавлагаа  МАЯГТ -4-ийг энд дарж татаж авна уу. 
 16. Шаардлагатай бол бусад материал

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР

 

ГАДААД ИРГЭДТЭЙ БАЙГУУЛАХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНД ТУСГАХ ЕРӨНХИЙ НӨХЦЛҮҮД:

- Гадаадын иргэний ажиллах байгууллага, гүйцэтгэх ажил үүрэг

- Гадаадын иргэний ажиллах мэргэжлийн чиглэл, ажлын байрны нэр, хөдөлмөр эрхлэх гадаадын иргэний тоо

- Мэргэжил, боловсролын түвшинг баталсан баримт, бичгийг харилцан зөвшөөрөх нөхцөл

- Гэрээний хугацаа, гэрээ дуусгавар болгох, түүнийг цуцлах нөхцөл

- Цалин хөлсний хэмжээ

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил, амралтын цагийн горим

- Орон сууц, ахуйн хангамжийн асуудал

- Нийгмийн даатгалын асуудал

- Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон үүсэх маргаан болон хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх арга хэлбэрүүд

 

Утас: 70137003

Вэб хуудас: www.hudulmur-halamj.gov.mn