Зөвшөөрөл

 1. Байгууллага нь урилга авч, “HG” ангиллын визээр орж ирсэн гадаадын иргэнд  Монгол Улсын хилээр орж ирснээс хойш ажлын 10 хоногт багтааж "Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл” авах бөгөөд энэ тухай ХХҮЕГ-т хандсан албан бичиг;
 2. Тухайн байгууллагаас иргэнд итгэмжлэл олгосон албан тоот, ажлын газрын үнэмлэх эсхүл иргэний үнэмлэх;
 3. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (22 500 төгрөг/1 хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс);
 4. Ажлын байрны төлбөр тушаасан баримт (640 000 төгрөг/1хүн/1сар,  /Төрийн сан, ХЭДС 100900037010 данс);  Жич: Мэргэжилтэнд материалаа шалгуулсны дараа зохих төлбөрийг тушаана. 
 5. "Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэх”-ний үнэ тушаасан баримт (3 000 төгрөг/1 хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар  100900017002 данс); ХЭЗ-ийн үнэмлэхний 1 хувь цээж зураг (Тавигдах шаардлага: хэмжээ 3x4 см; цэнхэр дэвсгэртэй, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх, тод байх) 
 6. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 7. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар;
 8. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар болон “HG” ангиллын виз дээр хилээр орж ирсэн штамп дарагдсан хуудасны хамт
 9. Эрүүл мэндийн болон Хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан дүгнэлт бичиг (Тавигдах шаардлага: хөдөлмөр эрхлүүлэх газрын харьяалах эрүүл мэндийн төвд гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтнүүдийг авч очин ЭМҮШ-нд хамруулж, эмч, ерөнхий эмчийн гарын үсэг тайлал, огноо, дүгнэлтийг гаргацтай бичүүлж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна) - Маягтыг энд дарж татаж авна уу
 10. Гадаадын иргэний лавлагааны маягтыг бөглөнө. МАЯГТ -1-ийг энд дарж татаж авна уу. Хэрэв тухайн байгууллага нь 3 болон түүнээс дээш гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулахаар бол МАЯГТ -2-ыг энд дарж татаж авч бөглөнө үү.
 11. Зөвхөн тухайн байгууллагын итгэмжлэгдсэн этгээд материалын бүрдэл шалгах хуудсыг бөглөж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна. МАЯГТ -3-ыг энд дарж татаж авна уу. 
 12. Байгууллагын лавлагаа  МАЯГТ -4-ийг энд дарж татаж авна уу. 
 13. Шаардлагатай бол бусад материал

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР