Сунгалт

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн СУНГАЛТ

 1. Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтнийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан албан бичиг;
 2. Тухайн байгууллагаас иргэнд итгэмжлэл олгосон албан тоот, ажлын газрын үнэмлэх эсхүл иргэний үнэмлэх;
 3. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (22 500 төгрөг/1хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс);
 4. Сунгагдан ажиллах хугацаагаар ажлын байрны төлбөр тушаасан баримт (640 000 төгрөг/1хүн/1сар, Төрийн сан, ХЭДС 100900037010 данс); Жич: Мэргэжилтэнд материалаа шалгуулсны дараа зохих төлбөрийг тушаана.
 5. "Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үнэмлэх” дээр сунгалт хийлгэнэ.(3000 төгрөг/1 хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс). Хэрэв сунгалт хэсэг дууссан бол үнэмлэх дахин авна. ХЭЗ-ийн үнэмлэхний 1 хувь цээж зураг (Тавигдах шаардлага: хэмжээ 3x4 см; цэнхэр дэвсгэртэй, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх, тод байх)
 6. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 7. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар;
 8. Тухайн байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хэдэн ажилтантайг баталгаажуулсан нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын НД-7 болон НД-8 маягт (Тавигдах шаардлага: ажиллуулж буй гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд НДШ төлөлт хийгдсэн байх);  
 9. Харьяалах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн тодорхойлолт ЖИЧ.ЗӨВХӨН ЗГ-ЫН ТОГТООЛД ХАМРАГДСАН ГАЗРУУДАД ХАМААРНА (Тавигдах шаардлага: тухайн ААНБ нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр хичнээн тооны ажлын байр бий болгосон, болгохоор төлөвлөж буй тухай дурдсан байна);
 10. Гадаадын иргэний паспортын хуулбарь Оршин суух үнэмлэхний хуулбар (“HG”ангиллын визийн дардастай хуудасны хамт)
 11. Хөдөлмөрийн гэрээ (Тавигдах шаардлага: монгол орчуулгыг орчуулгын товчоогоор баталгаажуулж тэмдэг дарсан байх, Хөдөлмөрийн гэрээний сунгалт хийгдсэн байх);
 12. Гадаадын иргэний лавлагааны маягт авч бөглөнө. МАЯГТ -1-ийг энд дарж татаж авна уу. Хэрэв ААНБ 3 болон түүнээс дээш гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулах бол МАЯГТ -2-ыг энд дарж татаж авч бөглөн үү.
 13. Зөвхөн тухайн байгууллагын итгэмжлэгдсэн этгээд материалын бүрдэл шалгах хуудсыг бөглөж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна. МАЯГТ -3-ыг энд дарж татаж авна уу.
 14. Байгууллагын лавлагаа  МАЯГТ -4-ийг энд дарж татаж авна уу.
 15. Шаардлагатай бол бусад материал

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР