Тодорхойлолт

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн нь Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэж буй болон эрхэлж байсан тухай ЛАВЛАГАА, ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

  1. Байгууллага нь Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, шүүх, хяналтын байгууллагад болон бусад шаардлагатай тохиолдолд өөрийн ААНБ дээр ажиллаж байсан гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний талаар Лавлагаа эсхүл Тодорхойлолт хүссэн албан бичиг;
  2. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  3. Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (12 000 төгрөг/1хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс);
  4. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар;

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР