Тодорхойлолт

  1. Албан бичиг
  2. ААНБ-ын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хуулбар
  3. Үйлчилгээний хураамж тушаасан баримт 12,000 төгрөг /1хүн, Төрийн сан, ХХҮЕГазар 100900017002 данс/
  4. Гадаад иргэний паспортын хуулбар