Ажлын байрны төлбөрийн буцаалт

  1. Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх байгууллагаас тухайн мэргэжилтний улсын хилээр гарсан буюу хасалт хийлгэсэн тодорхойлолт;
  2. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд тухайн аж ахуй нэгж байгууллагаас төлбөр төлсөн баримтын хуулбар;
  3. Ажлын байрны төлбөрийн буцаалт авах тухай аж ахуйн нэгж байгууллагын албан бичиг;
  4. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  5. Гэрээний үндсэн дээр ажиллаж буй гадаадын иргэний паспортын хуулбар;
  6. ААНБ-ын төлбөрийн буцаалт хүссэн нэхэмжлэх /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр байгаа данс/
  7. Үйлчилгээний хураамж тушаасан баримт 12,000 төгрөг /1хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс/