Ажлын санал

Ажлын санал ирсэн иргэн ажлын санал ирснээс хойш 14 хоногийн дотор бүртгэлийн хуудастайгаа ХХҮЕГ дээр ирж Хөдөлмөрийн гэрээтэйгээ танилцаж зөвшөөрсөн эсхүл татгалзсан хариугаа өгнө.

 

Ажлын саналаас 1 удаа татгалзах эрхтэй бөгөөд гэрээний нөхцөл таалагдаагүйн улмаас татгалзсан тохиолдолд Хөдөлмөрийн биржид нэр тань үлдэж, дараагийн ажлын санал ирэхийг хүлээнэ. Бусад шалтгаанаар татгалзвал Хөдөлмөрийн бирж дээр нэр байрших эрх 1 жилээр хойшлогдох бөгөөд жилийн дараа /шалгалтын хүчинтэй хугацаанд/ өөрөө ирж байрших эрхээ сэргээлгэнэ.

 

Ажлын санал ирсэн өдрөөс 14 хоногийн дотор хариугаа өгөөгүй тохиолдолд ажлын саналаас татгалзсанд тооцож, Хөдөлмөрийн биржээс нэр хасахыг анхаарна уу.

 

Ажлын санал ирэхгүй 1 жил өнгөрсөн тохиолдолд ХХҮЕГ дээр ирж бирж дээр байрших эрхээ дахин 1 жилээр сунгалт хийлгэх шаардлагатай.

 

Ажлын санал ирэх нь БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах баталгаа болохгүй гэдгийг анхаарна уу. Учир нь тухайн Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдах тохиолдол гардаг.

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ ЦУЦЛАГДАХ ДАРААХ ТОХИОЛДЛУУД БАЙДАГ. ҮҮНД:

 

1. Ажил олгогчийн буруутай үйлдлээс

- Аж ахуйн нэгж татан буугдах,

- Дампуурах,

- Гадаад ажилтан авах эрхээ хасуулах зэргээс үүдэн гэрээ цуцлагдвал Таны нэр Солонгосын Хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар байршиж үлдэх ба дараагийн ажлын санал ирэхийг хүлээнэ.

 

2. Ажил хайгчийн буруутай үйлдлээс

- Эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцээгүй,

- Дуудсан товлосон цаг хугацаанаас хожимдох,

- Визний зөвшөөрөл олгогдоогүй,

- Төлбөр материал бүрдүүлэлт хийхгүй байх,

- Явахын өмнөх сургалтанд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр суухгүй байх,

- Гэмт хэрэгт холбогдсон,

- Ял шийтгэлтэй байх зэргээс үүдэн гэрээ цуцлагдвал нэр тань хөдөлмөрийн биржээс хасагдана.

 

2015.12.11 - 2016.01.15 нд ирсэн ажлын байрын саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.01.21 - 2016.02.05 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.11 - 2016.02.16 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.18 - 2016.02.22 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.23 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.24 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.24 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.26 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.02.29 - 2016.03.01 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.02 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.03 - 2016.03.04 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.07 - 2016.03.08 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.09 - 2016.03.11 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.14 - 2016.03.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.16 - 2016.03.25 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.03.30 - 2016.04.07 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.04.08 - 2016.04.19 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.04.21 - 2016.04.27 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.04.30 - 2016.05.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.04 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.06 - 2016.05.10 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.11 - 2016.05.12 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.13 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.16 - 2016.05.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.19 - 2016.05.23 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.24 - 2016.05.26 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.05.27 - 2016.06.01 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.06.02 - 2016.06.11 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.06.14 - 2016.06-17 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.06.20 - 2016.06.30 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.07.06 - 2016.07.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.07.22 - 2016.07.27 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ 

2016.08.25 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.08.25 - 2016.09.12 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.09.23 - 2016.09.26 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.09.28 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.01 - 2016.10.06 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.06 - 2016.10.13 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.10.25 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.01 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.02 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.02 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.04 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.07 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.10 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.11 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.14 - 2016.11.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.21 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.22 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.24 - 2016.11.25 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.29 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.11.30 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.01 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.05 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.08 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.12 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.13 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.14 - 2016.12.16 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.16 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.22 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.23 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.26 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2016.12.27 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.06 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.11 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.17 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.20 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.01.24 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.16 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.17 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.20 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.21 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.21 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.02.23 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.02 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.06 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.29 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.03.31 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.04.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.04.05 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.04.17 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.04.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.04.20 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.11 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.12 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.13 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.16 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.17 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.23 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.25 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.29 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.05.30 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.02 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.07 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.12 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.15 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.20 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.27 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.06.29 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.07.16,19 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.07.20 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.04 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.08 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.10 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.14 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.16 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.21 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.08.23 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.01 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.18 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.09.25 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.02 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.03 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.04 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.05-07 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.08 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.09 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.10 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2017.11.13 нд ирсэн ажлын байрны саналыг ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ