Ажлын санал

Ажлын санал ирсэн иргэн ажлын санал ирснээс хойш 14 хоногийн дотор бүртгэлийн хуудастайгаа ХХҮЕГ дээр ирж Хөдөлмөрийн гэрээтэйгээ танилцаж зөвшөөрсөн эсхүл татгалзсан хариугаа өгнө.

 

Ажлын саналаас 1 удаа татгалзах эрхтэй бөгөөд гэрээний нөхцөл таалагдаагүйн улмаас татгалзсан тохиолдолд Хөдөлмөрийн биржид нэр тань үлдэж, дараагийн ажлын санал ирэхийг хүлээнэ. Бусад шалтгаанаар татгалзвал Хөдөлмөрийн бирж дээр нэр байрших эрх 1 жилээр хойшлогдох бөгөөд жилийн дараа /шалгалтын хүчинтэй хугацаанд/ өөрөө ирж байрших эрхээ сэргээлгэнэ.

 

Ажлын санал ирсэн өдрөөс 14 хоногийн дотор хариугаа өгөөгүй тохиолдолд ажлын саналаас татгалзсанд тооцож, Хөдөлмөрийн биржээс нэр хасахыг анхаарна уу.

 

Ажлын санал ирэхгүй 1 жил өнгөрсөн тохиолдолд ХХҮЕГ дээр ирж бирж дээр байрших эрхээ дахин 1 жилээр сунгалт хийлгэх шаардлагатай.

 

Ажлын санал ирэх нь БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах баталгаа болохгүй гэдгийг анхаарна уу. Учир нь тухайн Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдах тохиолдол гардаг.

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ ЦУЦЛАГДАХ ДАРААХ ТОХИОЛДЛУУД БАЙДАГ. ҮҮНД:

 

1. Ажил олгогчийн буруутай үйлдлээс

- Аж ахуйн нэгж татан буугдах,

- Дампуурах,

- Гадаад ажилтан авах эрхээ хасуулах зэргээс үүдэн гэрээ цуцлагдвал Таны нэр Солонгосын Хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар байршиж үлдэх ба дараагийн ажлын санал ирэхийг хүлээнэ.

 

2. Ажил хайгчийн буруутай үйлдлээс

- Эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцээгүй,

- Дуудсан товлосон цаг хугацаанаас хожимдох,

- Визний зөвшөөрөл олгогдоогүй,

- Төлбөр материал бүрдүүлэлт хийхгүй байх,

- Явахын өмнөх сургалтанд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр суухгүй байх,

- Гэмт хэрэгт холбогдсон,

- Ял шийтгэлтэй байх зэргээс үүдэн гэрээ цуцлагдвал нэр тань хөдөлмөрийн биржээс хасагдана.