Хяналт мониторингийн газар

Хяналт, мониторингийн газар нь  Монгол Улсын Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын үндсэн чиг үүрэг, төсвийн хөрөнгө, санхүү, аж ахуй, сангуудын үйл ажиллагаа, гэрээ тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хамтран ажилладаг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, үнэлгээ хийж газрын удирдлагыг бодитой мэдээллээр хангах, тэднийг цаг үеэ олсон оновчтой шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнг зөв үнэлэх, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

 

ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР НЬ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД БОЛОН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, АСРАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН, ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР АШИГ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ ЗЭРЭГТ ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГ ХИЙХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

 

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- Үндсэн чиг үүрэг, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт

- Холбогдох хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх;

- Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан нийгмийн халамжийн зорилтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийх;

- Ерөнхий газрын дарга, газар, хэлтсийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт тавих, үнэлгээ өгөх;

- Харьяа ХХҮ-ний газар, хэлтсийн дарга нарын үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж, үнэлгээ өгөх;

- Төсвийн хөрөнгө, санхүү, сангуудын үйл ажиллагаа

- Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газар хэлтсүүдийн төсвийн үйл ажиллагаа, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Халамжийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх;

- ХХҮЕГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаа, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Халамжийн сангийн үйл ажиллагаа, санхүүжилт, хуваарилалт, зарцуулалтад хяналт, шалгалт хийх;

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Халамжийн сангийн мэдээ, тайланд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийх;

- Гэрээ тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хамтран ажилладаг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх

- Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн чиглэлээр гэрээ байгуулан ажилладаг байгууллагуудын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийх;

Хяналт мониторингийн газар
  Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан Давхар Өрөөний дугаар
1 Ч.Ганболд Хяналт, мониторингийн газрын дарга 70121203 Ganbold.ch@hudulmur-halamj.gov.mn 3-р давхарт 306
2 Б.Эрдэнэхуяг Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 70138002 erdenehuyag@hudulmur-halamj.gov.mn  306
3 Н.Баттөгс battugs.n@hudulmur-halamj.gov.mn 
4 Ц.Нарандэлгэр  
5 Я.Болд Санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн Bold@hudulmur-halamj.gov.mn 
6 С.Мөнхмандах munkhmandakh@hudulmur-halamj.gov.mn