Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн газар

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн газар

 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР НЬ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ, АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ, АЛДАР ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС НЭМЭГДЭЛ, ХӨНГӨЛӨЛТ ОЛГОХ ТУХАЙ, ОЛОН ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛЖ ӨСГӨСӨН ЭХИЙГ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ, ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛИУД  БОЛОН БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, АСРАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ШУУРХАЙ, ЧАНАРТАЙ, ҮР ДҮНТЭЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫГ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, ХАРЬЯА ГАЗАР, ХЭЛТСИЙГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН АЖИЛЛАХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГТЭЙ. ҮҮНД:

 

- Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж, үйлчилгээний талаар байгууллагын удирдлагыг мэдээллээр хангах, удирдлагад салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлж, шаардлагатай мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр шуурхай хангах;

 

- Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хүргэхдээ олон улсын туршлага, бодлогын баримт бичгүүдийг судлан өөрийн орны нөхцөл байдалтай харьцуулан дүгнэх замаар үйлчилгээний дэвшилтэт арга хэлбэрийг нэвтрүүлэх санал боловсруулж ажиллах;

 

- Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийг сургах сургалтын хөтөлбөр Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар, хүртээмж, стандарт, хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж боловсруулж, дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрэм, журам, аргачлал, зөвлөмж, шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах;

 

- Нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйлчилгээг хүргэхдээ төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгүүлэх, олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний менежментийг сайжруулах, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх тогтолцоог бий болгох;

 

- Нийслэл, аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хэлтсүүдийн ажилтнууд болон нийгмийн ажилтнуудад Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, амьжиргааны түвшинд үндэслэн халамжийн зорилтот бүлэгт олгож буй тэтгэмж, тусламж, халамж, асрамжийн үйлчилгээний асуудлаар олон нийтэд хүргэх мэдээллийн агуулгыг боловсруулах;

 

- Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар, Ахмад настны үндэсний төв, аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн дарга болон сум, хорооны ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх;

 

- Холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулах, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой дүрэм, журам, аргачлал, зөвлөмж, шаардлагатай эрх зүйн акт, маягтын төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулах;

 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бүртгэл, мэдээллийг нэгтгэх, сэргээн засах болон бусад үйлчилгээний стандарт, арга зүй, аргачлалыг боловсруулах, тэдэнд зориулсан дэд бүтцийг бий болгох ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, эдгээр иргэдийн бие даан амьдрах, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

 

- Нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйлчилгээ, түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг ил тод, түргэн шуурхай болгох ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах;

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн газар

 

 

Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ, АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГТЭЙ. ҮҮНД:

- Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд ил тод, түргэн шуурхай  зохион байгуулах;

- Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг төрийн ба төрийн бус байгууллагуудаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээний чанарт стандартын дагуу хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллах;

- Нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал зөвлөмж боловсруулж, дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх, хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой дүрэм, журам, аргачлал, зөвлөмж, шаардлагатай эрх зүйн акт, маягтын төсөл боловсруулах;

 -  Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах;

- Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний болон нийгмийн халамж эрсдэлт бүлгүүд болох орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэд, хорихоос суллагдсан болон шилжих хөдөлгөөнд орсон ядуу амьдралтай өрхүүдэд чиглэсэн үйлчилгээний стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулан мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангах;

- Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, олон салбарт ашиглах боломжийг бүрдүүлж ажиллах;

- Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн ашиглалт болон хэрэглээний талаар оролцогч талуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр бэлтгэх, сургалт явуулах;

- Өрхийн хөгжлийг дэмжих замаар зорилтот иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч, барагдуулах асуудлыг судалж гарын авлага, зааварчилгаа, журам боловсруулах;