Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газар

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ГАЗАР НЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАДААДАД ГАРГАХ, ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний төсөл, хөтөлбөрүүд, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ,  хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт тавих, холбогдох дээд байгууллагыг мэдээ, мэдээллээр хангах, аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдийг зохицуулалт, арга зүйн удирдлагаар хангах

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний стандартын мөрдөлтийг хангуулах, хэрэгжүүлэх

- Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, шаардлагатай мэргэжлийн ур чадварын шалгалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулалт, арга зүйн зөвлөгөө, өгөх, тайлан мэдээ нэгтгэх, тайлагнах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

- Хөдөлмөрийн хувийн биржүүдийг бүртгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлан мэдээ гаргах, тайлагнах

- Ажил хайгчийн бүртгэл мэдээллийг оновчтой зохион байгуулах, бүртгэх, ажил хайгчийн онцлогт тулгуурлан зорилтот бүлгийг тодорхойлох, зорилтот бүлгийн иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээнд хамруулах, хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээгээр тохирсон ажилд зуучлахад хяналт тавих

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД: “АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАДААДАД ГАРГАХ, ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ” БОЛОН БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАДАГ.

 

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

 - Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулахад хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл олгох;

- Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох;

- Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах;

- Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг дуусгавар болгон хасалт хийх;

- ХНХЯ, ГИХГ, МХЕГ, ЭМНДЕГ зэрэг төр, засгийн байгууллагуудтай хамтарч гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд хяналт, шалгалт хийх;

- Гаднаас ирсэн албан бичгийн хариу тоотыг байгууллагад тухай бүр өгөх;

- Цаг үеийн холбогдолтой мэдээ, тайлан гаргах;

- Ажлын байрны төлбөрийн илүү төлөлтийн буцаалтыг бодож гаргах;

- Гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг жил бүр Засгийн газраар батлуулах саналаа ХНХЯ-тай урьдчилан ярилцаж, амьдралд нийцсэн, бодитойгоор гаргуулах санал хүргүүлэх;

- Гадаадын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, санал дүгнэлт гаргах, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;

- Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч буй ААНБ, иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, лавлагаа, тодорхойлолт хүссэн ААНБ-д гаргаж өгөх;

- ААНБ-д холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын  хүрээнд утсаар болон танхимаар зөвлөгөө мэдээлэл өгнө.

 

ГАДААДАД АЖИЛТАН, ДАДЛАГАЖИГЧ ГАРГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

- Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийг Солонгос хэлний түвшин тогтоох энгийн болон тусгай шалгалт, ур чадварын шалгалтад бүртгэх;

- Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах иргэдийг сайн дурын үндсэн дээр анхан болон давтан эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах;

- Ажил хайгч иргэдэд ирсэн хөдөлмөрийн гэрээг танилцуулах, мэдээлэл хүргэх;

- Гадаадад дадлагажих, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах иргэдийн визийн мэдүүлгийг төлөөлөн гүйцэтгэх;

- Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах иргэдийн төлбөл зохих төлбөр хураамжийг авах;

- Гадаадад дадлагажих, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах иргэдийн онгоцны тийзийн захиалга хийх, мэдээлэл хүргэх;

- Хөдөлмөрийн гэрээгээ дуусган буцаж ирсэн иргэдийн даатгалын нөхөн олговор, 13 дахь сарын цалин, нутаг буцах зардлаа аваагүй иргэдийн буцаан олголтыг зохион байгуулах;

- Иргэдэд хүсэлтийн дагуу БНСУ-д ажиллаж байгаа нь үнэн болох тодорхойлолт гаргах;

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газар
  Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан Давхар Өрөөний дугаар
1 Ч.Саналбаяр Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газрын дарга 70147004 sanalbayar.ch@hudulmur-halamj.gov.mn 2-р давхарт 203
2 Д.Батмөнх Ахлах мэргэжилтэн 70139021 batmunkh.d@hudulmur-halamj.gov.mn 205
3 Т.Лхагвасүрэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 70139021 lkhagvasuren.t@hudulmur-halamj.gov.mn 204
4 Б.Отгончимэг 77121283 otgonchimeg.b@hudulmur-halamj.gov.mn 3-р давхарт 301
5 Н.Алтансувд Ажлын байрны захиалга, шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөр зуучлал хариуцсан мэргэжилтэн 77121280 altansuvd.n@hudulmur-halamj.gov.mn 2-р давхарт 206
6 С.Должин Хөдөлмөрийн хувийн биржүүдийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн doljin.d@hudulmur-halamj.gov.mn
7 Х.Аззаяа Хөдөлмөрийн зах зээл статистик, мэдээ, мэдээл хариуцсан мэргэжилтэн 70138002   3-р давхарт 306
8 Б.Түмэнжаргал Ажил мэргэжлийн мэдээллийн сан хариуцсан хариуцсан мэргэжилтэн     1-р давхарт