Нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах үйлчилгээ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 18 ДУГААР ЗҮЙЛ

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ” гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор өрх, иргэнд дэмжлэг туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ.

 

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн гэдэг нь нэг талаас хувь хүнийг хамт олон хүлээн авч, ойлгох, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах, нөгөө талаас хувь хүн өөрийнхөө болон нийгмийн хэрэгцээг хангахад идэвхтэйгээр оролцох үйл явцын харилцан холбоо юм.

 

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООНД ТҮШИГЛЭСЭН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

- Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

- Зөвлөгөө өгөх;

- Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах /уламжлалт аргаар болон орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр/

- Түр байрлуулан асрамжлах

- Өдрийн үйлчилгээ

- Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ

- Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх;

- Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах;

- Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай энэ хуулийн 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах

 

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООНД ТҮШИГЛЭСЭН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ ЗОРИЛТОТ БҮЛГҮҮД

- Ахмад настан

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

- Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд

- Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн

- Хорих ангиас суллагдсан иргэн

- Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн

- Эдгэшгүй хүнд өвчтэй хүн

- Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн

- Шилжин суурьшсан нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэн

- Өрх толгойлсон эх /эцэг/

 

ГЭР ОРОНГҮЙ ИРГЭН, ТҮҮНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮДИЙН АМЬДРАХ ИТГЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, НИЙГЭМШҮҮЛЭХ, БИЧИГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТҮР ХОНОГЛОХ БАЙРАНД БАЙРЛУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго: Шүүхийн шийтгэх тогтоолоор оногдуулсан ялын хугацаа дууссан, өршөөл уучлал үзүүлсэн шүүхээс хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон, ялын хугацаанаас өмнө ялаас чөлөөлөх, хорих ялыг өөр төрлийн хөнгөн ялаар солих тухай шүүхийн тогтоол гарсан болон хуульд заасан бусад үндэслэлээр хорих ангиас суллагдсан насанд хүрээгүй хүүхэд, насанд хүрсэн иргэн болон өөрийн хөрөнгөөр худалдаж авсан, барьж байгуулсан гэр оронгүй, орон гэргүйгээс бусдын гэр, байшинг хамтран ашигладаг, түр хоноглох байр, зориулалтын бус сууцанд сүүлийн 6 сарын хугацаанд амьдарч байгаа иргэнд үзүүлнэ. 

 

Хамрагдах өрх, иргэний бүрдүүлэх материал:

- Өргөдөл

- Иргэний үнэмлэхний хуулбар

- Ял шийтгэл эдэлж байгаад суллагдсан тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт

- Орон гэргүй тэнэмэл амьдралтайг тогтоосон хорооны засаг даргын тодорхойлолт

- Орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтайг тогтоосон мэргэжлийн нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ

 

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад тавигдах үндсэн шаардлага:

1. Мэргэжлийн байгууллага байна.

2. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байна.

3. Нийгмийн халамжийн байгууллагын гэрчилгээтэй байна.

4. Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байна.

5. Байгууллагын нэр холбоо барих утас, байршил ажиллах цагийн хуваартай байна.

6. Өдөр тутмын авсан үйлчилгээний талаар тэмдэглэл хөтөлж иргэн өөрөө гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

7. Үйл ажиллагааны тайлантай байна.

 

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООНД ТҮШИГЛЭСЭН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ ХҮСЭЛТИЙГ ХААНА ГАРГАХ ВЭ?

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх, иргэн олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтийг бичиг баримтын хамт бүрдүүлж сум, хорооны нийгмийн халамжийн ажилтанд өгнө.