Түлшний хөнгөлөлт

БҮРЭН ХАРААГҮЙ, ХЭЛГҮЙ, ДҮЛИЙ ОДОЙ ИРГЭН БОЛОН БАЙНГЫН АСАРГАА ШААРДЛАГАТАЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАРАА АЛДСАН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНД ОРОН СУУЦНЫ ТӨЛӨХӨД, ХЭРЭВ НИЙТИЙН ХАЛААЛТГҮЙ СУУЦ, ГЭРТ АМЬДАРДАГ БОЛ ТҮЛШ ХУДАЛДАН АВАХАД ЖИЛД НЭГ УДАА МӨНГӨН ТУСЛАМЖ ОЛГОХ

- Бүрэн хараагүй гэдэгт харааны бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувиар алдсан иргэнийг хамруулах ба нэг өрхөд амьдарч байгаа 18 насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэдэд тус бүрт нь тусламжийг олгоно.

- Байнгын асаргаа шаардлагатай гэдэгт эдгэшгүй хүнд өвчний болон удаан хугацаагаар эмчлэгдэх өвчний улмаас хооллох, хувцаслах, бие засах зэрэг өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй болж хэвтрийн дэглэмд орж байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг хэлэх ба уг иргэнд хөнгөлөлтийг олгоно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөх, түлш худалдан авахад олгох тусламжийг уг заалтанд хамаарах хүүхдэд нэгэн адил олгоно.

 

Дараах материалыг бүрдүүлнэ

- Өргөдөл

- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

- Аймаг, дүүргийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисын шийдвэр

- Иргэнийг байнга асрах, эмнэлэгийн хяналтанд байлгах, шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, их эмч, аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комисын тодорхойлолт

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт