Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ

Төрөлжсөн асрамжийн газарт тэжээн тэтгэх хүүхэд, төрөл, садангүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие, эсхүл тэжээн тэтгэх үүрэгтэй этгээд нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чадваргүй болох нь тогтоогдсон бөгөөд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй ахмад настан, мэргэжлийн үйлчилгээ, тусгай нөхцөл шаардагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүнд нөхцөлд байгаа, эсхүл байнгын асрамжид байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 хүртэлх насны хүүхэд, гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхдийг хүлээн авна.

 

ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЬ ДАРААХ ТӨРӨЛТЭЙ БАЙНА. ҮҮНД:

1. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээ

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асрамжийн үйлчилгээ

3. Хүнд нөхцөлд байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдийн асрамжийн үйлчилгээ

4. Гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхдийн асрамжийн үйлчилгээ

 

ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ДАРААХ ИРГЭН ХАМРАГДАНА.

1. Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие, эсхүл тэжээн тэтгэх хүүхэд нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэйн улмаас дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чадваргүй болох нь тогтоогдсон бөгөөд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй ахмад настан.

2. Мэргэжлийн үйлчилгээ, тусгай нөхцөл шаардагдсан болон тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн.

3. Хүнд нөхцөлд байгаа, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон байнгын асрамжид байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүртэлх насны хүүхэд.

4. Улсын зардлаар төрөлжсөн асрамжийн газар асрамжлан өсгөхийг эцэг, эх нь зөвшөөрсөн дөрөв хүртэлх насны гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд.

 

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа нийгмийн даатгалын болон халамжийн тэтгэвэр авагч ахмад настан, 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тогтоогдсон тэтгэврийнх нь 70 хувийг асруулж байгаа иргэнд, 30 хувийг тухайн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагад нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан журмын дагуу олгоно.

 

ТӨРӨЛЖСӨН АСРАМЖИЙН ГАЗАРТ АСРУУЛАХ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙНА.

- Үйлчлүүлэгчээс асрамжийн газарт үйлчлүүлэхийг хүссэн өргөдөл;

- Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

- Үйлчлүүлэгчийн иргэний үнэмлэх;

- Үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг багтаасан анкет;

- Тэтгэврийн дэвтэр болон нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээнд хамрагддаг болохыг нотлох бичиг баримт;

- Эрүүл мэндийн дэвтэр;

- Сум, хорооны өрхийн эмч болон аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн эрүүл мэндийн үнэлгээний хуудас; / арьс өнгө, сүрьеэ, сэтгэл мэдрэл, архинд донтох өвчингүй байх /

- Хурц, архаг халдварт өвчингүй гэдгийг баталсан лабораторийн шинжилгээнүүд дүгнэлтийн хамт;

- Сум, хорооны нийгмийн ажилтны хийсэн нөхцөл байдлын үнэлгээний хуудас;

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар болон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн албан тоот;

- Аймаг, дүүргийн Засаг даргын захирамж;

- Цээж зураг 2-4 хувь.

- Асруулагчийн үр хүүхэд, ах дүү, төрөл төрөгсөдгүй болохыг нотлох Улсын бүртгэлийн архивын лавлагаа

 

Асрамжийн газарт явуулахаар шийдвэрлэсэн иргэнийг тухайн аймаг, дүүрэг, сум, хорооны Засаг даргын Тамгын газар өөрийн зардлаар болон сум, хорооны нийгмийн ажилтан асрамжийн газарт хүргэж өгнө.

 

Асрамжид явуулахаар шийдвэрлэсэн иргэн нь хурц халдварт өвчтэй тохиолдолд эмчлүүлж эдгэрүүлсний дараа, нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвшөөрлөөр энэхүү журмын 2.4, 2.5- д заасны дагуу хүлээн авна.

 

Асрамжийн газрын үйлчлүүлэгчийн үнэт зүйлийг тэдгээрийн хүсэлтээр тусгай жагсаалтаар хүлээн авч хадгалж болох бөгөөд жагсаалтын нэг хувийг эзэнд нь өгнө.

 

Асрамжийн газарт үйлчлүүлэхээр хүсэлт гаргасан үйлчлүүлэгчийг харьяа сум, хорооны нийгмийн ажилтны бусад байгууллагуудтай хамтран хийсэн нөхцөл байдлын үнэлгээнд тулгуурлан "Амьжиргааг дэмжих зөвлөл"-ийн шийдвэр, аймаг, дүүргийн Засаг даргын захирамж болон бусад дагалдах хувийн хэргийн хамт асрамжийн газрын нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн ажилтан нар хүлээн авна.

 

АЛБАН ТУШААЛТАНД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

1. Асрамжийн газарт ирүүлсэн асруулагч нь хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж ирсэн нь тогтоогдвол уг асруулагчийг ирүүлсэн аймаг, сум, хорооны Засаг даргын Тамгын газарт буцааж хүлээлгэн өгнө.

2. Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдах иргэний тодорхойлолтыг үндэслэлгүйгээр болон хуурамчаар үйлдсэн, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний дүгнэлтийг буруу гаргасан эрүүл мэндийн болон нийгмийн ажилтан, албан тушаалтанд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.