Хууль эрх зүй

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛИУД


2001 оны 2 сарын 1 нд батлагдсан "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль" ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2002 оны 5 сарын 3 нд батлагдсан "Боловсролын тухай хууль" ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2002 оны 5 сарын 3 нд батлагдсан "Дээд боловсролын тухай хууль" ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2009 оны 2 сарын 13 нд батлагдсан "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль" ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЖУРМУУД


2013 оны 9 сарын 27 нд Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан А/198/215 тоот тушаалаар "Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам"-ыг нэгдүгээр, танхимын бус сургалтын багц цагт хамаарах ажлын үлгэрчилсэн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсан. ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2015 оны 12 сарын 15 нд Хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан А/171, А/496 тоот тушаалаар "Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам"-ыг баталсан. ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2015 оны 10 сарын 05 нд Хөдөлмөрийн сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан А/180, А/217 тоот тушаалаар "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам"-ыг баталсан. ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2015 оны 10 сарын 05 нд Хөдөлмөрийн сайд, Хууль зүйн сайдын хамтарсан А/181, А/218 тоот тушаалаар "Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг баталсан. ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2015 оны 10 сарын 07 нд Хөдөлмөрийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан А/185, А/405 тоот тушаалаар Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг баталсан. ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

 

2016 оны 4 сарын 18 нд Хөдөлмөрийн сайдын А/93 тоот тушаалаар Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журмыг нэгдүгээр, шалгуур үзүүлэлтийг хоёрдугаар, бүрдүүлэх баримт бичгийг гуравдугаар, багшлах эрхийн үнэмлэх, гэрчилгээний загварыг дөрөвдүгээр, мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний загварыг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсан. ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.