ХХҮЕГ-ын даргын тушаалаар 50 (тавь) хүртэлх гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн Гадаадаас 2017 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 137 дугаар тогтоолоор аж ахуйн нэгж, байгууллагын гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний тоо уг тогтоолын хавсралтаар баталсан хувиас илүү гарсан нөхцөлд 50 (тавь) хүртэлх гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах асуудлыг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын түвшинд шийдвэрлэж байхыг үүрэг болгосон.

 

Иймд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дээрх тохиолдолд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын тушаалаар 50 (тавь) хүртэлх гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах бөгөөд МАЯГТ-5 -ын дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлж, тус Ерөнхий газрын Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хэлтэст хандана уу.  Материалыг хүлээн авч, нягталж шалган Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу  өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан хариу өгөхийг анхаарна уу.

 

Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 137 дугаар тогтоолыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/68 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/72 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/23 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/29 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/44 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/46 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/50 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/57 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/62 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/70 дугаар тушаалыг  ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/73 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/79 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/83 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/84 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/91 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/97 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/109 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/119 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/122 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/128 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/139 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/145 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/153 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/181 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/203 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/192 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/200 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/210 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/219 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 09 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/221 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 09 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/247 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/270 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.

ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/281 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ 
ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/292 дүгээр тушаалыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.
 
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС