Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
2 Хөдөлмөрийн биржийн эрхийг цуцлах тухай 2018-03-04 - Татах
3 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-01-19 - Татах
4 ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-01-18 - Татах
5 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-12-13 - Татах
6 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2017-06-30 - Татах
7 Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт 2017-11-24 - Татах
8 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2010-02-01 - Татах
9 2010 оны 288 тоот тогтоол: Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм - - Татах
10 Гадаадаас 2018 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2017-11-24 - Татах
Нийт: 123 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах