Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 01ЗГАД_20180604 2018-06-01 2019-12-31 Татах
2 ЗГ-ын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2018-06-01 2019-12-01 Татах
3 Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-18 - Татах
4 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
5 ОНОТХҮ-д хамрагдах иргэний тоо, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал 2018-04-19 - Татах
6 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
7 Хөдөлмөрийн биржийн эрхийг цуцлах тухай 2018-03-04 - Татах
8 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-01-19 - Татах
9 ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-01-18 - Татах
10 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-12-13 - Татах
Нийт: 128 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах