Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журам 2019-10-02 - Татах
2 Хөдөлмөрийн биржийн эрх цуцлах тухай 2019-09-24 - Татах
3 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох босго шугам тогтоох тухай 2018-06-14 - Татах
4 Дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал 2019-05-21 - Татах
5 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн хуваарь батлах тухай сайдын тушаал А60 2019-03-12 2020-03-12 Татах
6 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөрүүдийг батлах тухай ХЭҮЗ-ийн тогтоол 2019.01.14 №01 2019-01-14 2019-01-15 Татах
7 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ХНХС-ын тушаал-2019.03.05 A-82 2019-03-05 2020-03-05 Татах
8 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай УИХ-ын 21-р тогтоол 2019-02-01 2019-02-01 Татах
9 Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 2019-01-16 2019-01-16 Татах
10 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019-01-23 2019-01-23 Татах
Нийт: 154 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах