Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 Иргэний хууль 2002-01-10 2002-02-05 Татах
22 Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль 2009-02-13 2009-02-13 Татах
23 Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2007-07-27 2007-07-27 Татах
24 Төсвийн тухай хууль 2011-12-23 2011-12-23 Татах
25 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012-01-19 2012-05-01 Татах
26 Статистикийн тухай хууль 1997-06-05 1997-06-05 Татах
27 Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль 2003-12-18 2003-12-18 Татах
28 Шилэн дансны тухай хууль 2014-07-01 2015-01-01 Татах
29 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 2011-06-17 2011-06-17 Татах
30 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль 2010-07-08 2010-09-01 Татах
Нийт: 35 үр дүн