Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай УИХ-ын 21-р тогтоол 2019-02-01 2019-02-01 Татах
2 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2010-02-01 - Татах
3 2010 оны 288 тоот тогтоол: Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм - - Татах
4 2010 оны 55 тоот тогтоол: Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай 2010-10-21 2010-10-21 Татах
5 2010 оны 54 тоот тогтоол: Мөнгөн тусламжийн хэмжээг өөрчлөн тогтоох тухай 2010-10-21 2010-10-21 Татах
6 2009 оны 83 тоот тогтоол: Мөнгөн тусламжийн хэмжээг тогтоох тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2009-11-25 2010-01-01 Татах
7 2009 оны 81 тоот тогтоол: Нийгмийн халамжийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2009-11-25 2009-11-25 Татах
8 2009 оны 80 тоот тогтоол: Тэтгэмжийн хэмжээг тогтоох тухай 2009-11-25 2010-01-01 Татах
9 2008 оны 33 тоот тогтоол: Төрөөс олгох нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай 2008-05-16 2008-05-16 Татах
10 1995 оны 73 тоот тогтоол: Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай 1996-10-17 1996-10-17 Татах
Нийт: 11 үр дүн
1 2  Дараах