Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох босго шугам тогтоох тухай 2018-06-14 - Татах
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн хуваарь батлах тухай сайдын тушаал А60 2019-03-12 2020-03-12 Татах
3 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ХНХС-ын тушаал-2019.03.05 A-82 2019-03-05 2020-03-05 Татах
4 ХНХС-ын 2019 оны 1/789 дугаартай "Чиглэл өгөх тухай" үүрэг бүхий албан бичиг 2019-03-28 - Татах
5 Журам загвар шинэчлэх тухай 2019-02-14 2019-02-14 Татах
6 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хавсралт 2017-04-28 2022-04-28 Татах
7 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017-04-28 - Татах
8 ХНХЯ-ны сайдын 2017.07.04-ний А/121 дугаар тушаал 2017-07-04 - Татах
9 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-19 - Татах
10 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Татах
Нийт: 32 үр дүн
1 2 3 4  Дараах