Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 2015 оны А/171/496 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-12-15 2015-12-15 Татах
12 2013 оны А/198/215 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2013-09-27 2013-09-27 Татах
13 2016 оны А/93 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2016-04-18 2016-04-18 Татах
14 2010 оны 58/36 тоот тушаал: Алгачлал, асуулгын маягт, нөхөх заавар батлах тухай 2010-04-05 2010-04-05 Татах
15 2009 оны 308/189/129 тоот тушаал: Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай 2009-09-22 2009-09-22 Татах
16 2009 оны 128/188 тоот тушаал: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2009-09-21 2009-09-21 Татах
17 2009 оны 69/55 тоот тушаал: Албадан сургалт зохион байгуулах журам, сургалтын хөтөлбөр батлах тухай 2009-03-20 2009-03-20 Татах
18 2016 оны А/36 тоот тушаал: Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 2016-02-08 2016-02-08 Татах
19 2015 оны А/108/149 тоот тушаал: Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай 2015-06-16 2015-06-16 Татах
20 2014 оны А/123 тоот тушаал: Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журам шинэчлэн батлах тухай 2014-05-27 2014-05-27 Татах
Нийт: 27 үр дүн