Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 2016 оны А/216/А/104 тоот тушаал: Журам шинэчлэн батлах тухай 2016-11-02 2016-11-02 Татах
12 2015 оны А/185/405 тоот тушаал: Хөтөлбөр батлах тухай 2015-10-07 2015-10-07 Татах
13 2015 оны А/181/218 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-10-05 2015-10-05 Татах
14 2015 оны А/180/217 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-10-05 2015-10-05 Татах
15 2015 оны А/171/496 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-12-15 2015-12-15 Татах
16 2013 оны А/198/215 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2013-09-27 2013-09-27 Татах
17 2016 оны А/93 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2016-04-18 2016-04-18 Татах
18 2010 оны 58/36 тоот тушаал: Алгачлал, асуулгын маягт, нөхөх заавар батлах тухай 2010-04-05 2010-04-05 Татах
19 2009 оны 308/189/129 тоот тушаал: Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай 2009-09-22 2009-09-22 Татах
20 2009 оны 128/188 тоот тушаал: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2009-09-21 2009-09-21 Татах
Нийт: 31 үр дүн