Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 2013 оны А/53 тоот тушаал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам шинэчлэн батлах тухай 2013-03-25 2013-03-25 Татах
22 2014 оны А/240 тоот тушаал: Аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох аргачлал батлах тухай 2014-11-04 2014-11-04 Татах
23 2008 оны 107 тоот тушаал: Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт 2008-09-26 2008-09-26 Татах
24 2005 оны 15 тоот тушаал: Мэргэжлийн ур чадварын шалгалт зохион байгуулах, мэргэжлийн гэрчилгээ олгох журам 2005-02-08 2005-02-08 Татах
25 2013 оны А/136/271 тоот тушаал: Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам 2013-07-05 2013-07-05 Татах
26 2015 оны А/108/149 тоот тушаал: Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам, хураамжийн хэмжээ батлах тухай 2015-06-16 2015-06-16 Татах
27 2015 оны А/08 тоот тушаал: Маягт, заавар баталж мөрдүүлэх тухай 2015-02-06 2015-02-06 Татах
Нийт: 27 үр дүн
Өмнөх 1 2 3