Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
2 ОНОТХҮ-д хамрагдах иргэний тоо, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал 2018-04-19 - Татах
3 Хөдөлмөрийн биржийн эрхийг цуцлах тухай 2018-03-04 - Татах
4 2017 оны А/04 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-06 2017-01-06 Татах
5 2017 оны А/03 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-03 2017-01-03 Татах
6 2016 оны А/75 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг сунгах тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
7 2016 оны А/74 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
8 2012 оны 165 тоот тушаал: Асаргаа сувилгааны болон асрамжлах үйлчилгээний ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай 2012-07-31 2012-07-01 Татах
9 2012 оны 162 тоот тушаал: Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний журам, маягтын загвар батлах тухай 2012-07-23 2012-07-23 Татах
10 2012 оны 27 тоот тушаал: Хүний хөгжил сангаас хүүхдийн мөнгө авах өргөдлийн маягтын загвар батлах тухай 2012-10-01 2012-10-01 Татах