Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 2016 оны А/74 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
12 2012 оны 165 тоот тушаал: Асаргаа сувилгааны болон асрамжлах үйлчилгээний ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай 2012-07-31 2012-07-01 Татах
13 2012 оны 162 тоот тушаал: Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний журам, маягтын загвар батлах тухай 2012-07-23 2012-07-23 Татах
14 2012 оны 27 тоот тушаал: Хүний хөгжил сангаас хүүхдийн мөнгө авах өргөдлийн маягтын загвар батлах тухай 2012-10-01 2012-10-01 Татах
Нийт: 14 үр дүн