Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Төрийн албаны зөвлөлийн "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 01 дүгээр албан даалгавар 2019-03-28 - Татах
2 ХХҮЕГ-ын сахилга хариуцлагын төлөвлөгөө 2018-08-30 - Татах
3 ЗГ-ын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2018-06-01 2019-12-01 Татах
4 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
5 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
6 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай ХХҮЕГ-ын даргын тушаал 2017-10-30 - Татах
7 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-30 2022-10-30 Татах
8 Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам 2017-02-08 - Татах
9 Монголын нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм 2017-10-11 2022-10-11 Татах
10 ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 2021-10-10 Татах
Нийт: 19 үр дүн
1 2  Дараах