Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Төрийн албаны 2020 оны үйл ажиллагааны тэргүүлэх зорилтууд 2020-01-06 2020-01-06 Татах
2 Төрийн албаны зөвлөлийн "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 01 дүгээр албан даалгавар 2019-03-28 - Татах
3 ХХҮЕГ-ын сахилга хариуцлагын төлөвлөгөө 2018-08-30 - Татах
4 ЗГ-ын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2018-06-01 2019-12-01 Татах
5 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
6 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
7 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай ХХҮЕГ-ын даргын тушаал 2017-10-30 - Татах
8 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-30 2022-10-30 Татах
9 Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам 2017-02-08 - Татах
10 Монголын нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм 2017-10-11 2022-10-11 Татах
Нийт: 20 үр дүн
1 2  Дараах