Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах 2019-01-23 2019-01-23 Татах
12 Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол 2019-01-16 2019-01-16 Татах
13 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам ЗГ-ын тогтоол-7 2019-01-09 2019-01-09 Татах
14 Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам 2019-01-09 2019-01-09 Татах
15 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай ЗГ-ын тогтоол 2018-12-19 2018-12-19 Татах
16 Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2019-03-21 2019-03-21 Татах
17 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийг шинэчлэн тогтоох тухай 2019-01-16 2019-01-16 Татах
18 2019 оныг Эх оронч худалдан авалтын жил болгох тухай 20190130-59 2019-01-30 2019-01-30 Татах
19 ХНХС-ын 2019 оны 1/789 дугаартай "Чиглэл өгөх тухай" үүрэг бүхий албан бичиг 2019-03-28 - Татах
20 Төрийн албаны зөвлөлийн "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 01 дүгээр албан даалгавар 2019-03-28 - Татах
Нийт: 154 үр дүн