Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
22 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ А64 2018-03-24 2018-03-24 Татах
23 ХХҮЕГ-ын сахилга хариуцлагын төлөвлөгөө 2018-08-30 - Татах
24 Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
25 01ЗГАД_20180604 2018-06-01 2019-12-31 Татах
26 ЗГ-ын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2018-06-01 2019-12-01 Татах
27 Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-18 - Татах
28 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
29 ОНОТХҮ-д хамрагдах иргэний тоо, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал 2018-04-19 - Татах
30 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
Нийт: 152 үр дүн