Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 Журам загвар шинэчлэх тухай 2019-02-14 2019-02-14 Татах
22 Хавсралт 6, Хавсралт 7 - - Татах
23 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
24 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ А64 2018-03-24 2018-03-24 Татах
25 ХХҮЕГ-ын сахилга хариуцлагын төлөвлөгөө 2018-08-30 - Татах
26 Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам 2018-05-17 - Татах
27 01ЗГАД_20180604 2018-06-01 2019-12-31 Татах
28 ЗГ-ын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар 2018-06-01 2019-12-01 Татах
29 Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-18 - Татах
30 ХХҮЕГ-ын 2018 оны "Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай" ЗГ-ын 2018 оны 01-р албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2018-02-10 - Татах
Нийт: 154 үр дүн