Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
31 ОНОТХҮ-д хамрагдах иргэний тоо, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох аргачлал 2018-04-19 - Татах
32 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
33 Хөдөлмөрийн биржийн эрхийг цуцлах тухай 2018-03-04 - Татах
34 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2018-01-19 - Татах
35 ХҮҮХДИЙН МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-01-18 - Татах
36 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017-12-13 - Татах
37 ЭХ, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, ЭЦЭГТ ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ 2017-06-30 - Татах
38 Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт 2017-11-24 - Татах
39 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2010-02-01 - Татах
40 2010 оны 288 тоот тогтоол: Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм - - Татах
Нийт: 154 үр дүн