2012 оны 165 тоот тушаал: Асаргаа сувилгааны болон асрамжлах үйлчилгээний ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай


Хавсаргасан файл: