Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол


Хавсаргасан файл: