Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2015/02/12 - 2016/01/01

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд малчдад мал маллагааны арга ажиллагааны болон аж ахуй эрхлэх ур чадвар олгох, малжуулах, хадлан тэжээл бэлтгэх, сүү цагаан идээ болон мал аж ахуйн багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.


Хавсаргасан файл: