Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр /Туршилтын хөтөлбөр/

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2015/02/12 - 2016/01/01

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6.3.7, 12.1, 16.1 заалтыг үндэслэн залуучууд, мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг байнгын ажлын байртай болгох, бизнесийн эхлэл, санаачилгаа хэрэгжүүлэхэд нь дэмжих, оюутнуудад хичээлээсээ хөндийрөхгүйгээр ажил хөдөлмөр хийж туршлагажих, орлого олоход нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.


Хавсаргасан файл: