Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2015/02/12 - 2016/01/01

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 10, 11 дүгээр зүйл, 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, 15.1.4 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэж, ажлын байранд зуучлан оруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар эзэмшүүлэх, цаашид хөгжүүлэх, ажил олгогчид дэмжлэг, урамшуулал үзүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.


Хавсаргасан файл: