Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2015/02/12 - 2016/01/01

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнд санхүү, эдийн засгийн болон бусад дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг бий болгоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.


Хавсаргасан файл: