Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүдийн биелэлтийн 2015 оны 4-р сарын тайлан

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2015/02/12 - 2015/12/31

Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа мэдээллийн Үндэсний төвийн шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын нөхцөлд Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 2012-2016 онд дэвшүүлсэн хөдөлмөрийн салбар дахь хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн зах зээлийн цаашдын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга замуудыг тодорхойлж, хамтран ажиллах үйл ажиллагааны зарчим, хэлбэрүүдийг тогтооход чиглэгдэж байгаагаараа онцгой ач холбогдолтой юм.


Хавсаргасан файл: