Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2016/01/01 - 2016/12/31

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээг дэмжих хөтөлбөр


Хавсаргасан файл: