Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2016/01/01 - 2016/12/31

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр


Хавсаргасан файл: