Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
1 ХБИ-ийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн шалгуур үзүүлэлт 2015-11-30
2 Ахмад мэргэжилтний үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 2015-11-11
3 Ерөнхий тэнцвэрийн загварын хөдөлмөрийн салбарын хувилбарыг хөгжүүлэх тендерийн шалгуур үзүүлэлт 2015-11-11
4 “Барометрийн судалгаа-2015”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 2015-11-06
5 “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 2015-11-06
6 “Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 2015-11-06
7 32 Real IP хаягтай, 30Mbps хурдаар интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 2015-11-06