Төслийн сонгон шалгаруулалт


Урилга: Төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн сонгон шалгаруулалт


Огноо: 2017.09.25


Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХХҮЕГ/201703006

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйчилгээний ерөнхий газар нь улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, мэргэжлийн боловсрол, залуучуудын хөгжлийг дэмжих, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төрийн  үйлчилгээг хуулийн дагуу үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, хариуцлагатай, мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.


Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь “Төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний чиглэлийн төсөл”-ийн хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах дэлгэрэнгүй жагсаалтад мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


Тендерийн урилгад заасан материалуудыг хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ.

 

БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА:

- Улсын хэмжээнд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг тухайн зөвлөх үйчилгээний төслийг хэрэгжүүлэх мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж үзүүлэх мэргэжлийн өндөр ур чадвартай баг бүрэлдэхүүнтэй байгууллага байна.

- Нийгэм, эдийн засгийн тодорхой салбар, мэргэжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага байна.

 

1. Хөдөлмөр, хамгааллын сайдын 2017 оны А/67 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний доорхи чиглэлээр төсөл ирүүлнэ. Үүнд:

1.1 Хөдөлмөрийн тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай, Хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний тухай хуулийн төслийг боловсруулахад шаардлагатай дотоодын болон олон улсын холбогдох хууль, статистик, судалгаа, эрх зүйн дүгнэлт, зөвлөгөө, үр нөлөөллийн үнэлгээ, зардлын тооцоо, хуулийг дагалдан гарах журам, нэмэлт өөрчлөлт орох хуулийн төсөл.

1.2 Энтерпренёр мэргэжилтэн бэлтгэх, гарааны бизнесийн хурдасгуурын шинэчилсэн арга зүй, бизнес инкубацын үйлчилгээний жишиг, стандартыг хөгжүүлэх, тэдгээртэй холбогдох сургалт, судалгаа, үнэлгээ хийх.

1.3 Хөдөлмөрийн тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай, Хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулиудын хэрэгжилтийн явцын мониторинг, судалгаа хийх.

1.4 Ажил, мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөх үйлчилгээний стандартыг нэвтрүүлэх, үр дүнгийн хяналт, судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажил мэргэжлийн зөвлөхүүдийн шаталсан сургалтын тогтолцоог бий болгох.

1.5 Хөдөлмөрийн зах зээл, ажил олгогчдын хэрэгцээнд нийцүүлж мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын түншлэл, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх судалгаа, сурталчилгаа, уулзалт, хэлэлцүүлэг хийх.

1.6 Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх мэргэжлийн мэдээллийн төвд ашиглагдах ажил, мэргэжлийн лавлах, тодорхойлолт, жишиг загвар, гарын авлага, ном, танилцуулах материал, цахим мэдээллийн нэгдсэн санг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар өргөжүүлэх, зорилтот бүлэгт зориулсан мэргэжлийн лавлагаа, гарын авлага боловсруулах.

1.7 Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжийн цалин хөлсний тогтолцоонд судалгаа хийх, тэдгээрт цалин тогтоох аргазүйн зөвлөмж боловсруулах.

1.8 Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын ажлын ачааллыг тооцож, норм, нормативыг судалж, шинэчлэх.

1.9 Эдийн засгийн албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоо бий болгох, албан хэлбэрт шилжүүлэх.

1.10 Барилгын салбарын хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг дээшлүүлэх.

1.11 Цагийн ажлын норм,  үнэлгээ, олон улсын туршлага судлах, санал зөвлөмж боловсруулах.

1.12 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ төрөл, хэв шинжийг тодорхойлох.

1.13 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүжүүлсэн хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгүүлэх.


Төслийн баримт бичгийн агуулга:

2.1. Төслийн үндэслэл

2.2. Төслийн зорилго

2.3. Төслийн зорилт

2.4. Төслийн эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол

2.5. Төсөл хэрэгжүүлэгч

2.6. Төслийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр

2.7. Төслийн нийт өртөг

2.8. Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /төсөл хэрэгжүүлж эхлэх, дуусах огноо, үйл ажиллагааны болон санхүүжилтийн төлөвлөгөө/

2.9. Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн

2.10. Төслийн өртөг, зардлыг тооцсон товчоо, түүний задаргаа

2.11. Төсөл хэрэгжүүлэхийг дэмжсэн бусад холбогдох бичиг баримт

2.12. Бусад

 

Бүрдүүлэх материал:

 1. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын албан хүсэлт;
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 3. Байгууллагын танилцуулга;
 4. Татвар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт;
 5. Харилцагч банкны тодорхойлолт;
 6. 2017 оны санхүүгийн тайлан;
 7. Хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт; /судалгаа, зөвлөх үйлчилгээий чиглэлээр ажлын туршлагын  мэдээлэл жагсаалт/
 8. Ажилтнуудын тоо;
 9. Гүйцэтгэх ажлын чиглэл, товч танилцуулга, төлөвлөгөө, хөтөлбөр; 
 10. Төслийн хүрээнд түр болон байнгын ажлын байртай болох иргэдийн тоо;
 11. Зөвлөх багийн боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл; /товч намтар, дипломын хуулбар, зэргийн үнэмлэхний хуулбар/

 

Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлнэ үү /Мэдүүлгээ цахим хэлбэрээр ирүүлэх боломжгүйг анхаарна уу. Шаардлага хангасан байгууллагуудыг хураангуй жагсаалтад оруулна.


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дор дурдсан хаягаар хандан авах:

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө

2-р давхар, 204А тоот өрөө, Ахлах мэргэжилтэн Н.Цэжиддулам

Утас: 77121282