Сангийн сайдын 2007 оны тушаалын хавсралт ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 

Сангийн сайдын 2007 оны 5 сарын 25-ны өдрийн 145 тоот тушаалын хавсралт
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Сангийн сайдын 2007 оны тушаалын хавсралт ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 


Хавсаргасан файл: