“Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт

“Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт


Хавсаргасан файл: