“Барометрийн судалгаа-2015”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт

“Барометрийн судалгаа-2015”-нд зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт


Хавсаргасан файл: