Ерөнхий тэнцвэрийн загварын хөдөлмөрийн салбарын хувилбарыг хөгжүүлэх тендерийн шалгуур үзүүлэлт

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын хөдөлмөрийн салбарын хувилбарыг хөгжүүлэх тендерийн шалгуур үзүүлэлт


Хавсаргасан файл: