Ахмад мэргэжилтний үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт

Ахмад мэргэжилтний үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтүүд:

  • Ахмадын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа сүүлийн 1-ээс доошгүй жил явуулж байсан туршлагатай
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй
  • Иргэдэд туршлага болон зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй байх