ХБИ-ийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн шалгуур үзүүлэлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн шалгуур үзүүлэлт


Хавсаргасан файл: