Ахмад настны үндэсний төвийн товч танилцуулга

2013 оныг хүртэл “Улсын асрамжийн газар” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бөгөөд Засгийн газрын 2016 оны 08 сарын 24-ны өдрийн 55 тоот тогтоолоор Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын харьяа “Ахмад настны үндэсний төв” болон өөрчлөгдөж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/154 дүгээр тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу 5 алба, нийт 92 ажилтан, төрөлжсөн асрамж болон амралт, нөхөн сэргээх сувилал гэсэн бүтэцтэй ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй