Ортопед болон тусгай хэрэгслийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жасгаалт

Aхмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд чанарын шаардлага хангасан ортопед болон тусгай хэрэгслийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй

Ахмад настны үндэсний төвийн товч танилцуулга

2013 оныг хүртэл “Улсын асрамжийн газар” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бөгөөд Засгийн газрын 2016 оны 08 сарын 24-ны өдрийн 55 тоот тогтоолоор Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын харьяа “Ахмад настны үндэсний төв” болон өөрчлөгдөж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/154 дүгээр тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу 5 алба, нийт 92 ажилтан, төрөлжсөн асрамж болон амралт, нөхөн сэргээх сувилал гэсэн бүтэцтэй ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй