2019 онд шинэр хувийн хөдөлмөрийн бирж байгуулах зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгжүүд

2019 онд шинэр хувийн хөдөлмөрийн бирж байгуулах зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгжүүд

Дэлгэрэнгүй

Магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын жагсаалт

Магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй

Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Дэлгэрэнгүй

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад гэрчилгээ олгох

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад гэрчилгээ олгох

Дэлгэрэнгүй