Орлогыг орлуулан тооцох аргачлаар 2017 онд хийгдсэн Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны талаар


Монгол улсын Засгийн газраас “Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 2017 оны 01 дүгээр улиралд багтаан дуусгах”-ыг үүрэг болгосноор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар баталсан “Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн дагуу 2017 оны 3 дугаар сарын 31-нээс 04 дүгээр сарын 09-нийг дуусталх хугацаанд мэдээлэл цуглуулах ажлыг зохион байгуулсан билээ. Нийт 570,0 мянга гаруй өрхөд зочилж судалгаа авагдсанаар өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд 2,2 сая иргэний мэдээлэл бүртгэгдсэн байна.


Шинэчлэгдсэн өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд 184,7 мянган ахмад настан, 818,0 мянган хүүхэд, 87,8 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16,1 мянган Өрх толгойлсон эрэгтэй, 73,5 мянган өрх толгойлсон эмэгтэй, 560,5 мянган хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэний мэдээлэл бүртгэлтэй байна. 


Ийнхүү Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан шинэчлэгдсэнээр иргэд Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ мөн боловсрол, эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээ, онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж, хууль зүйн өмгөөллийн үнэ төлбөргүй үйлчилгээ, тусламжид хамрагдах боломж бүрдлээ.


Цаашид уг мэдээллийн сангийн хэвийн ажиллагааг хангах, хамруулалтын болон үл хамруулалтын алдааг засварлах үүднээс өрх, иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтэд үндэслэн дахин үнэлгээнд зайлшгүй хамруулах нөхцлийг хангасан өрхүүдэд зочилж дахин үнэлгээ хийх ажил хоёр сар тутамд нэг удаа хийгдэж явах юм.

 


Хэвлэх Share