Ахмад настны үндэсний төвийн товч танилцуулга


Ахмад настны үндэсний төв нь анх 1925 онд “Өнчин ядуусыг тэтгэх газар” нэртэйгээр байгуулагдаж байсан улсын анхны асрамж төв юм.


1925 оноос хойш Нийслэл хүрээнд 32 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаад 1957 онд Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандал сум, 1967 онд Төв аймгийн Батсүмбэр суманд шилжин суурьшсан.


2013 оныг хүртэл “Улсын асрамжийн газар” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бөгөөд Засгийн газрын 2016 оны 08 сарын 24-ны өдрийн 55 тоот тогтоолоор Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын харьяа “Ахмад настны үндэсний төв” болон өөрчлөгдөж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын  сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/154 дүгээр тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу 5 алба, нийт 92 ажилтан, төрөлжсөн асрамж болон амралт, нөхөн сэргээх сувилал гэсэн бүтэцтэй ажиллаж байна.


Ахмад настны үндэсний төв нь  “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-д заасан  тэжээн тэтгэх үр хүүхэдгүй эсвэл тэжээн тэтгэх үр хүүхэд  нь тэжээн тэтгэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг зориулалтын байранд байрлуулан хоол хүнс, хувцас, эмнэлэг, соёл ахуй, сэтгэл зүй, асаргаа, сувилахуйн үйлчилгээ үзүүлэх тэдний амьдралын хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх, хууль тогтоомжид заасны дагуу хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг.


1967-2017 оныг хүртэл тэжээн тэтгэх үр хүүхэдгүй эсвэл тэжээн тэтгэх үр хүүхэд тэжээн тэтгэх боломжгүй нь тогтоогдсон 1305 ахмад настанд төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна.


2016 онд 100 үйлчлүүлэгч нэмж авах хүчин чадалтай өргөтгөл ашиглалтанд оруулж, мөн 150 ортой амралт, нөхөн сэргээх сувиллын барилгыг ашиглалтанд оруулан үйл ажиллагаа өргөжүүлэн ажиллаж байгаа улсын томоохон төрөлжсөн асрамжийн төв юм.


2017 онд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын А/266 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Орон тооны бус зөвлөлөөс Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2013 оны А/97 дугаар тушаалаар батлагдсан Төрөлжсөн асрамжийн газрын магадлан итгэмжлэх, ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох журмын дагуу Ахмад настны үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээг хийж, “Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5823:2016 Монгол Улсын стандартын хэрэгжилт 98 хувьтай хангагдсан гэсэн үнэлгээг өгч 2017 оны 10 сарын 31-ний өдрөөс 2020 оны 10 сарын 31 хүртэл 3 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэж, асрамжийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг сунгасан.


2018 оны байдлаар Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19.1-д заасны дагуу төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг 143 асруулагчид үзүүлж байна. Үүнээс: ахмад настан асруулагч 112 /эрэгтэй 68, эмэгтэй 44/, хөгжлийн бэрхшээлтэй  асруулагч 31 /эрэгтэй 20, эмэгтэй 11/ байна.


Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээг дараах хууль тогтоомж, журмын хүрээнд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлж байна. Үүнд:

 • Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ
 • Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2013 оны А/97 дугаар тушаал
 • Төрөлжсөн асрамжийн газарт асруулагч хүлээн авах, шилжүүлэх, гаргах журам. /1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан/
 • Асрамжийн газрын төсвийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам. /2 дугаар хавсралтаар батлагдсан/
 • Төрөлжсөн асрамжийн газрын магадлан итгэмжлэх, ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох журам. /3 дугаар хавсралтаар батлагдсан /


Ахмад настны үндэсний төвд асруулах ахмад настан нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

 • Асрамжийн газарт асруулахыг хүссэн өргөдөл;
 • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Асруулагчийн иргэний үнэмлэх;
 • Асруулагчийн хувийн мэдээллийг багтаасан анкет;
 • Тэтгэврийн дэвтэр болон нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээнд хамрагддаг болохыг нотлох бичиг баримт;
 • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
 • Сум, хорооны өрхийн эмч болон аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн эрүүл мэндийн  үнэлгээний хуудас  /арьс өнгө, сүрьеэ, сэтгэл мэдрэл, архинд донтох өвчингүй байх/; 
 • Хурц, архаг халдварт өвчингүй гэдгийг баталсан лабораторийн шинжилгээнүүд дүгнэлтийн хамт;
 • Сум, хорооны нийгмийн ажилтны хийсэн нөхцөл байдлын үнэлгээний хуудас;
 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр,  халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн албан тоот;
 • Аймаг, дүүргийн Засаг даргын захирамж;
 • Цээж зураг 2-4 хувь;
 • Асруулагчийн үр хүүхэд, ах дүү, төрөл төрөгсөдгүй болохыг нотлох Улсын бүртгэлийн архивын лавлагаа     
 • 1

 • 2

 • 3


Хэвлэх Share