Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж


Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор “Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт олгоно” гэсэн зорилтыг тусгасан.


 “Хүний хөгжил сангийн тухай хууль” 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр хүчингүй болж, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.5-д нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн нэг төрөл болгон хуульчилж, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж хэлбэрээр олгох болсонтой холбогдуулан хүүхдийн мөнгөний олголт, хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох журам”-аар зохицуулдаг.


Тус журмаар хүүхдийн мөнгө авах эрх нь тухайн хүүхэд өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй, арилжааны банкинд хүсэлт гаргасан байх нөхцлийг хангасан байх шаардлагатай бөгөөд дээрх 2 нөхцөл шаардлагыг хангаснаар хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах юм.


Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 98 дугаар тогтоол, УИХ-ын 38 дугаар тогтоол, “Босго оноо тогтоох тухай” Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/152 дугаар тушаалыг үндэслэн 2016 оны 07 дугаар сараас 2017 оны 06 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хүүхдийн мөнгийг Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн амьжиргааны түвшний 502,567 болон түүнээс доош оноотой өрхийн  0-18 хүртэлх насны 660,0 мянган хүүхдэд сар бүр хүүхдийн мөнгийг бэлэн мөнгө хэлбэрээр, үлдсэн 400,0 мянган хүүхдийн мөнгийг  2019 онд олгохоор заасан байдаг.


Харин эдийн засгийн өсөлтийн үр дүнд 2017 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөө давж биелэн төсвийн зорилтот үзүүлэлтүүд сайжрах төлөвтэй байгааг харгалзан Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 201 дүгээр тогтоолоор Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй нийт өрхийн хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгийг олгохоор шийдвэрлэсэн билээ.


Тус тогтоолоор хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тооцож бүх хүүхдэд олгохоор заасан. Дээрх тогтоолын дагуу хүүхдийн мөнгөө аваагүй байсан 403,4 мянган хүүхдийн 2017 оны 1-7 дугаар сарын хүүхдийн мөнгийг нөхөж олгосон.


2017 оны 1-12 дугаар сарын байдлаар улсын хэмжээнд 1,034,000 хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгосон  байна.


Хэвлэх Share